ПОСТАНОВА КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432”

Аукціони / Мала приватизація / Законодавство
31-07-2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 579

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432

1. Назву постанови доповнити словами “та визначення додаткових умов продажу”.2. У Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку доповнити словами “та визначення додаткових умов продажу”;
2) пункт 1 після слів “за участь в електронному аукціоні” доповнити словами “, а також визначення додаткових умов продажу”;
3) у пункті 22:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
“Аукціонна комісія визначає стартову ціну об’єкта приватизації на підставі балансової вартості, визначеної згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік (у разі відсутності балансової вартості — на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2015 р., № 100, ст. 3435), а у разі, коли об’єктом приватизації є акції, частки, — на рівні номінальної вартості пакета акцій (частки), розробляє обов’язкові умови продажу об’єкта приватизації, а також додаткові умови у разі потреби.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
абзац третій викласти в такій редакції:
“Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самоврядування, подає органу приватизації територіальної громади для затвердження умови продажу об’єкта приватизації, а також додаткові умови продажу (в разі наявності) протягом 15 робочих днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про приватизацію об’єкта та здійснення реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт приватизації (у разі, коли станом на дату прийняття рішення право власності територіальної громади на об’єкт приватизації, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано), а також з моменту отримання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, коли об’єкт малої приватизації, право власності на який належним чином зареєстроване, не має балансової вартості або прийнято рішення про приватизацію об’єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень).”;

4) пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. У разі проведення аукціону з умовами продажу можуть бути визначені такі умови продажу об’єкта приватизації:

1) обов’язкові умови, передбачені абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 15 та частиною другою статті 18 Закону;
2) додаткові умови щодо:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом певного строку;
здійснення інвестицій в технічне переозброєння, модернізацію та енергомодернізацію об’єкта в певній сумі протягом певного строку;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;
здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в певній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встановленням строків таких дій чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;
оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації об’єктів, зокрема:
– проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;
– проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених Законом;
інші умови, передбачені законодавством (у такому разі в інформаційному повідомленні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови).
Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести переможець аукціону, може бути визначена у твердій грошовій сумі в гривні або в іноземній валюті шляхом посилання на кошторисну вартість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.

Приватизація об’єктів державної власності, балансова вартість яких за останній річний звітний період (а у разі її відсутності — вартість, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891) не перевищує  50 млн. гривень, здійснюється без додаткових умов, крім випадків визначення органом приватизації необхідності:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
капітального ремонту, реконструкції або реставрації об’єкта культурної спадщини;
здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в певній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встановленням строків виконання чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;
оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації об’єктів, зокрема:
– проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;
– проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених Законом;
визначення інших умов, передбачених законодавством.
Приватизація пакетів акцій (часток) розміром більш як 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства, балансова вартість активів якого за останній річний звітний період перевищує 50 млн. гривень, здійснюється з додатковими умовами.
Приватизація пакетів акцій (часток) розміром менш як 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства, щодо якого проводиться обов’язковий екологічний аудит, здійснюється з додатковою умовою щодо оплати послуг юридичних та фізичних осіб з проведення обов’язкового екологічного аудиту.
Під час розроблення додаткових умов продажу аукціонна комісія керується основною метою приватизації, визначеною Законом, з урахуванням принципів, на основі яких здійснюється приватизація, а також особливостей окремих об’єктів приватизації.
Аукціонна комісія, утворена органами приватизації, може розробляти додаткові умови, передбачені цим пунктом, на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, підприємств та/або господарських товариств, акції (частки) у статутному капіталі яких належать державі та відносяться до об’єктів малої приватизації, органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, профспілкових організацій, потенційних покупців, а також інформації експертів, консультантів, інших спеціалістів у разі їх залучення до роботи комісії.
Після затвердження умов продажу (додаткових умов продажу) орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів опубліковує інформаційне повідомлення в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.”;
5) у пункті 24:
в абзаці першому слова “в електронній торговій системі” виключити;
абзац четвертий підпункту 2 виключити;
у підпункті 3:
в абзаці другому слова “та період подання закритих цінових пропозицій” виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“у разі, коли відповідно до рішення органу приватизації проводиться аукціон з умовами, — інформація про умови, визначені відповідно до пункту 23 цього Порядку;”;
абзаци шостий і сьомий виключити;
у підпункті 4:
доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
“найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;”.
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
“реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в інформаційному повідомленні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків);
час і місце проведення огляду об’єкта;
найменування особи організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти), а у разі, коли державний орган приватизації залучив юридичну особу для організації аукціону, також — найменування такого органу приватизації, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, реквізити договору між державним органом приватизації і організатором аукціону, а також посилання на веб-сторінку державного органу приватизації, на якій оприлюднено примірник зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями;”.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
абзац четвертий підпункту 5 після слів “опублікування інформаційного повідомлення” доповнити словами “електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації”;
6) в абзаці четвертому пункту 68 слова “формує та оприлюднює новий протокол про результати електронного аукціону відповідно до вимог цього Порядку або автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся” у разі відсутності учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією” замінити словами “автоматично оголошує новий аукціон”;
7) у пункті 105 слова “календарних днів з дня затвердження протоколу” замінити словами “робочих днів з дня проведення”;
8) пункт 112 викласти в такій редакції:
“112. У разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених пунктами 64, 67, 95 і 96 цього Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених пунктом 67 або 96 цього Порядку.”.
_____________________
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-10-travnya-2018-r-432