ПОСТАНОВА КМУ №433 (відбір операторів)

Аукціони / Мала приватизація / Законодавство
12-07-2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 433
Київ

Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 та частини першої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, що додається.

2. Визначити державне підприємство “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи – адміністратором електронної торгової системи.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі щороку до 1 березня переглядати розміри плати за тестування, на розвиток електронної торгової системи і за використання електронної торгової системи та в разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 433

ПОРЯДОК
відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків

1. Цей Порядок визначає механізм відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації (далі – відбір), авторизації електронних майданчиків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

авторизація – надання оператору електронного майданчика (далі – оператор) продуктивного ключа для роботи в електронній торговій системі за результатами проходження оператором відбору та тестування відповідності роботи інтерфейсу програмування додатків електронного майданчика такого оператора сценаріям роботи програмування додатків електронної торгової системи;

заявка на тестування – оформлене у письмовому вигляді звернення щодо проведення тестування, яке подається оператором адміністратору електронної торгової системи (далі – адміністратор) відповідно до вимог цього Порядку;

продуктивний ключ – ідентифікатор авторизованого електронного майданчика для проведення роботи в електронній торговій системі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

3. Дата початку відбору операторів визначається адміністратором. Інформація про початок відбору розміщується на офіційному сайті адміністратора за п’ять робочих днів до початку відбору.

4. Оператор для проходження відбору повинен відповідати таким вимогам:

бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;

мати в наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

мати право на використання електронного майданчика (документ, що підтверджує право власності на електронний майданчик або право користування електронним майданчиком);

мати право на використання доменного імені, на якому розміщено електронний майданчик, в Інтернеті (документ, що підтверджує право користування оператором таким доменним іменем).

5. З метою здійснення відбору операторів, підключення їх до електронної торгової системи за рішенням адміністратора утворюється комісія.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня отримання від адміністратора документів, що підтверджують відповідність оператора вимогам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, подає адміністратору розроблені за результатами своєї роботи рекомендації стосовно проведення тестування або відмови в проведенні тестування такого електронного майданчика.

6. Після отримання рекомендацій комісії відповідно до пункту 5 цього Порядку адміністратор приймає рішення щодо тестування електронного майданчика.

7. Тестування електронного майданчика здійснюється адміністратором на платній основі за умови надходження від оператора заявки на тестування, внесення плати за тестування та укладення між оператором та адміністратором договору про проведення тестування.

8. Плата за тестування у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вноситься оператором на банківський рахунок адміністратора.

9. У разі успішного проходження тестування плата за подальше тестування одного і того самого електронного майданчика не справляється. З операторів, які на момент набрання чинності цим Порядком мають дійсний продуктивний ключ для проведення роботи в електронній торговій системі, плата за проведення тестування не справляється.

10. У разі відмови в авторизації електронного майданчика плата за повторне тестування вноситься оператором відповідно до пункту 8 цього Порядку.

11. Після завершення процесу тестування електронного майданчика адміністратор приймає рішення про завершення тестування в межах строку, визначеного пунктом 13 цього Порядку, із зазначенням результатів проходження тестування.

12. Адміністратор надає оператору протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення, визначеного в пункті 11 цього Порядку, лист-підтвердження про проходження тестування електронного майданчика щодо відповідності вимогам електронної торгової системи або повідомляє оператору про відмову в авторизації з обґрунтуванням причин відмови.

13. Загальний строк проходження відбору та авторизації оператора не може перевищувати 60 робочих днів з дня отримання адміністратором плати за тестування відповідно до пункту 8 цього Порядку.

Строк проходження тестування електронного майданчика не може перевищувати 40 робочих днів з дня отримання плати за тестування відповідно до пункту 8 цього Порядку.

14. За умови проходження тестування електронний майданчик набуває статусу авторизованого (попередньо авторизованого) та отримує продуктивний ключ.

У разі тимчасової відсутності на офіційному сайті адміністратора технічної можливості проведення деяких видів процедур відбору оператора адміністратор може прийняти рішення щодо попередньої авторизації електронних майданчиків на підставі відповідної рекомендації комісії.

15. Підключення електронного майданчика за умови успішного проходження тестування щодо відповідності вимогам електронної торгової системи та подальше використання ним електронної торгової системи здійснюється на підставі договору про використання електронної торгової системи між адміністратором та оператором, істотними умовами якого є:

предмет договору;

строк дії договору;

права та обов’язки сторін;

порядок та умови використання електронної торгової системи;

порядок та умови припинення доступу оператора до електронної торгової системи;

порядок припинення договору;

порядок та умови внесення оператором плати на розвиток електронної торгової системи та плати за використання електронної торгової системи;

відповідальність сторін.

16. Договір укладається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідним оператором листа-підтвердження про проходження тестування.

У разі зміни оператора авторизованого електронного майданчика юридична особа, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, протягом 10 робочих днів з моменту передачі такого права подає звернення про зміну оператора адміністратору. Адміністратор протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення перевіряє відповідність оператора вимогам пункту 4 цього Порядку та в разі такої відповідності укладає з новим оператором договір.

17. Оператор вносить на банківський рахунок адміністратора плату на розвиток електронної торгової системи, яка визначається з урахуванням податку на додану вартість та становить 20 відсотків плати за участь в електронному аукціоні, яка внесена переможцем електронного аукціону на банківський рахунок оператора.

У разі коли протягом фінансового року загальна сума отриманої адміністратором плати, що справляється з оператора на розвиток електронної торгової системи, перевищує 700 тис. гривень, розмір плати, встановленої в цьому пункті, зменшується на 50 відсотків для такого оператора. Зменшений розмір плати діє з дати отримання адміністратором платежу, що спричинив таке перевищення, до кінця фінансового року.

Плата на розвиток електронної торгової системи підлягає перерахуванню на банківський рахунок адміністратора протягом п’яти робочих днів з дати зарахування визначеної плати за участь в електронному аукціоні на банківський рахунок оператора від переможця електронного аукціону.

18. Оператор щомісяця вносить на банківський рахунок адміністратора плату за використання електронної торгової системи у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з урахуванням податку на додану вартість), яка підлягає перерахуванню щомісяця не пізніше 10 числа на банківський рахунок адміністратора.

19. Плата на розвиток електронної торгової системи та за використання електронної торгової системи зараховується на окремий банківський рахунок адміністратора, призначений для покриття витрат адміністратора на забезпечення функціонування електронної торгової системи для продажу об’єктів малої приватизації.

20. В електронній торговій системі повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги щодо захисту інформації в електронній торговій системі визначає адміністратор з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Підключення електронного майданчика до електронної торгової системи здійснюється адміністратором після виконання вимог, визначених у документації на комплексну систему захисту інформації електронної торгової системи.

Оператор може створювати комплексну систему захисту інформації своєї інформаційно-телекомунікаційної системи самостійно за умови погодження технічного завдання на її створення з адміністратором та Держспецзв’язку і самостійного отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі авторизованого електронного майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Оператор авторизованого електронного майданчика повинен надавати звіт щодо інформаційної безпеки за формою, установленою адміністратором, у визначені строки або у разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

21. Інформація щодо переліку авторизованих електронних майданчиків розміщується на офіційному сайті адміністратора та оновлюється адміністратором протягом 10 робочих днів з дня підключення нового електронного майданчика до електронної торгової системи та/або припинення доступу електронного майданчика до електронної торгової системи. Посилання на відповідну сторінку офіційного сайта адміністратора, на якій міститься зазначена інформація, розміщується органами приватизації на своїх офіційних сайтах.

Джерело: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/433-2018-%D0%BF