Регламент роботи електронної торгової системи RIALTO. Аукціони щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права

Закупівлі / Комерційні закупівлі / Інструкція Замовника, Закупівлі / Комерційні закупівлі / Законодавство, Закупівлі / Комерційні закупівлі / Зразки документів, Закупівлі / Комерційні закупівлі / Роз’яснення
17-07-2018

Цей регламент визначає правила і порядок використання системи електронних торгів RIALTO.Аукціони і є обов’язковим для всіх користувачів системи, включаючи замовників, учасників та електронних майданчиків, які підключені до системи (надалі – Регламент ЕТС).

1. Визначення термінів

1.1. У цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ЕТС через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;

веб-сайт майданчика – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

винагорода майданчика – грошова сума, що підлягає сплаті майданчику за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;

власник майданчика електронних торгів (далі – Майданчик) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до електронної торгової системи RIALTO.Аукціони;

гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань за результатами електронних аукціонів, що здійснюється потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронних аукціонів шляхом перерахування коштів на рахунок майданчика. Гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 3% до 10% від початкової вартості лоту та зазначається в умовах продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права;

документація про проведення торгів (аукціонів) – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, інформацію про майно (активи), яке виставлено для продажу/надання в оренду або право, що передається, критерії визначення переможця електронних торгів;

електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3-х раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги – спосіб продажу/надання в оренду майна (активів) або передачі права шляхом проведення електронних торгів у ЕТС RIALTO.Аукціони через майданчики;

електронна торгова система RIALTO.Аукціони (ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідної для проведення електронних торгів. ЕТС є загальнодоступною та гарантує відсутність дискримінації та рівні права під час реєстрації всім зацікавленим особам та рівний доступ до інформації всім особам;

замовник – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює продажі з використанням електронної системи RIALTO.Аукціони.

закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через майданчика в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок майданчика до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну реалізації/початкову орендну плату;

індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

крок аукціону – мінімальна надбавка на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону визначається в діапазоні від 1% до 10% від початкової ціни реалізації майна (активів)/права або початкової орендної плати;

лот – одиниця майна (активів)/право оренди майна/право, що виставляється на електронні торги;

майно (активи) – предмети матеріального світу, які перебувають у власності замовника, у тому числі: окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов’язки, гроші та цінні папери, а також майнові права на них.

оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (оголошення) – відомості та інформація, що містять дані про актив (майно)/право, що надається та умови його продажу/надання в оренду/передачі, що публікується у ЕТС та на веб-сайтах організаторів електронних торгів;

оператор електронної системи (далі – Оператор) – організація, яка визначає правила користування системою, авторизує електронні майданчики і здійснює їх підключення до системи, виконує адміністрування системи та забезпечує дотримання правил всіма користувачами системи;

особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє замовнику, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;

переможець електронних торгів – учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;

повідомлення – офіційна інформація, що надсилається оператором або майданчиком щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;

початкова ціна реалізації – вартість майна (активу) або права, відображена у оголошенні щодо продажу майна (активів)/передачі права;

початкова орендна плата – орендна плата за місяць, відображена у оголошенні щодо оренди майна (активів);

учасник – фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, фізична особа-підприємець, юридична особа, спільне підприємство без створення юридичної особи, що є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством (або додатковим вимогам, встановленим замовником у оголошенні), сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів;

ціна реалізації – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;

API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення майданчиків до ЕТС.

2. Права, обов’язки та відповідальність оператора, майданчика, користувача, учасника, замовника

2.1. Оператор має право:

2.1.1. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, міняти, додавати системну інформацію та/або міняти її зміст, класифікацію або оформлення.

2.1.2. Припиняти доступ майданчика до ЕТС, в тому числі, відповідно до пункту 2.2. Регламенту ЕТС.

2.2. Доступ майданчика до ЕТС може бути припинено за рішенням Оператора, у наступних випадках:

2.2.1. Постійних (більше 5-и разів на рік) порушень Регламенту ЕТС, що унеможливили проведення електронних торгів та/або обмежили доступ учасників до електронних торгів;

2.2.2 Недоступність електронного майданчика протягом більш ніж 12-и годин робочого часу у поточному календарному році;

2.2.3. Розкриття конфіденційної інформації, а саме: найменування учасника та/або розмір його закритої цінової пропозиції до початку електронного аукціону, що призвело до негативних наслідків для учасників, замовника.

2.2.4. Технічного втручання майданчика та/або третіх осіб в дані або підміни даних в ЕТС.

Про прийняте рішення щодо припинення доступу електронного майданчика до ЕТС, Оператор повідомляє майданчик у 10-иденний термін та публікує відповідне оголошення на публічному порталі RIALTO.Аукціони (https://rialtotenders.com.ua).

2.3. Оператор зобов’язаний:

2.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, несучи при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

2.3.2. Забезпечити технічну можливість майданчикам здійснювати діяльність з організації електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС.

2.3.3. Забезпечити технічну можливість та доступ для замовника, користувачів та/або учасників до електронних торгів, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів.

2.4. Оператор не несе відповідальності:

2.4.1. За невиконання своїх повноважень замовниками, майданчиками, учасниками та користувачами згідно з цим Регламентом ЕТС, що стало наслідком технічних збоїв, несправності або відмови обладнання (персонального комп’ютера), систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку замовника, майданчика, учасника, користувача.

2.4.2. За протиправне використання паролю та логіну замовника, майданчика, учасника, користувача третіми особами.

2.5. Майданчик має право:

2.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.

2.5.2. Запитувати у користувача, учасника або замовника необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних;

2.5.3. Ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється для продажу/надання в оренду через ЕТС, а також одержувати інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду/передачі.

2.5.4. Інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

2.6. Майданчик зобов’язаний:

2.6.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.

2.6.2. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, у тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС.

2.6.3. Забезпечувати можливість розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж/надається в оренду/містить передачу права згідно з договором щодо організації проведення електронних торгів з оренди/продажу майна (активів)/передачі права між майданчиком і замовником в межах Регламенту ЕТС та документації про проведення електронних торгів щодо лоту, який виставляється на продаж/надається в оренду.

2.6.4. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, у тому числі, до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9:00 до 18:00 з причин проведення невідкладних технічних робіт – розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2-х годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.

2.6.5. Поінформувати учасника протягом 15-и хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

2.6.6. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 4.12. Регламенту ЕТС протягом 30-и хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання.

2.6.7. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов’язки замовника, користувачів та/або учасників.

2.6.8. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, у тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування учасника – до завершення електронного аукціону.

2.6.9. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ, найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація, а також інші документи, що підтверджують ідентифікацію учасника), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронному аукціоні та/або дискваліфікації такого учасника замовником, у разі якщо його визначено переможцем електронних торгів.

2.6.10. Інформувати користувача про зарахування на рахунок майданчика гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пункту 4.8. Регламенту ЕТС.

2.6.11. Здійснювати консультаційну підтримку замовників, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті майданчика, в робочі дні з 09:00 до 18:00.

2.6.12. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок замовника в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС та відповідним договором із самим майданчиком.

2.7. Майданчик не несе відповідальність:

2.7.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:

– відсутність у користувача комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;

– наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;

– неможливість роботи з причини зараження комп’ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;

– недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

– недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

2.7.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли замовник, користувач або учасник, в разі, якщо причиною цьому стали:

– незнання, невиконання чи неналежне виконання замовником, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття замовником, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації замовника, користувача або учасника;

– неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних замовником, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття замовником, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами або учасниками;

– дії, вчинені в ЕТС від імені замовника, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про замовника, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

2.7.3. За опис лоту, умови продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

2.7.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

2.7.5. За укладання договору між замовником та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

2.7.6. За розміщення інформації замовником, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди замовнику, користувачеві або учаснику.

2.8. Користувач та учасник зобов’язані:

2.8.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.

2.8.2. Своєчасно розміщувати в ЕТС актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ЕТС.

2.8.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, наданих для роботи в ЕТС через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозри про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це майданчик.

2.8.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, розміщення некоректної інформації, у т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.

2.8.5. Нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.

2.8.6. Приймати на себе всі ризики, пов’язані з надійністю доступу по каналах зв’язку Інтернет (розрив зв’язку) і пропускною здатністю каналів зв’язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

2.8.7. Ознайомитися з вимогами Регламенту ЕТС, умовами продажу/надання в оренду майна (активів) або умовами передачі права, станом, характеристиками та властивостями майна (активів)/права, що виставляється на продаж/надається в оренду/передається через ЕТС.

2.8.8. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації майданчиком з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

2.9. Замовник зобов’язаний:

2.9.1. Укласти договір щодо організації проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права з майданчиком до публікації інформації про лот в ЕТС. Укладення угоди передбачене цим пунктом може бути в вигляді оферти чи договору про приєднання;

2.9.2. Опублікувати оголошення в ЕТС в строки, передбачені умовами продажу/оренди майна (активів)/передачі права, визначеними замовником;

2.9.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який виставляється до продажу/надається в оренду/передається на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі відповідних рішень;

2.9.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту протягом періоду уточнень;

2.9.5. Надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту;

2.9.6. Укласти договір купівлі-продажу/оренди майна (активів) (договору, на підставі якого буде передане/надане право) та опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20-ти робочих днів з дня, наступного за днем електронного аукціону;

2.9.8. З дати публікації оголошення в ЕТС, забезпечити можливість ознайомлюватися з фізичними властивостями та станом майна (активів), що виставляється до продажу/надається в оренду через ЕТС, ознайомлюватись з умовами, що стосуються права, що передається, а також надавати запитувану інформацію та документи, що стосуються майна (активів)/права, заявлених до продажу/надання в оренду або передачі;

У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, замовник, майданчик, оператор, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3. Підготовка до проведення електронних торгів

3.1. У разі прийняття рішення замовником про участь системі RIALTO.Аукціони та продаж/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням ЕТС, замовник укладає з майданчиком, що має доступ до ЕТС RIALTO.Аукціони, договір щодо організації проведення електронних торгів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права з використанням електронної торгової системи RIALTO.Аукціони. Таке приєднання може бути оформлено шляхом акцепту публічної оферти або приєднання до публічного договору, який розміщений на веб-сайті електронного майданчика.

3.2. Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права публікується замовником в ЕТС не пізніше ніж за 7 робочих днів (з яких – період уточнень мінімум 5 робочих днів, а прийом пропозицій мінімум 2 робочі дні) до дати проведення аукціону та обов’язково повинно містити:

1) інформацію про власника майна (активів) та/або балансоутримувача такого майна, який здійснює продаж майна (активів) або особа, що уповноважена передати право;

2) порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;

4) відомості про майно/право, його склад, характеристики, опис;

5) місцезнаходження майна, його фотографічні зображення;

6) початкову ціну реалізації майна (активів)/права;

7) істотні умови купівлі-продажу майна (активів)/передачі права або проект відповідного договору купівлі-продажу майна (активів)/передачі права;

8) крок електронного аукціону;

9) розмір гарантійного внеску.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

Оголошення щодо продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права не повинно містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

3.3. Замовник має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення щодо продажу\надання в оренду майна (активів)/передачі права до опублікування такого оголошення в ЕТС чи після публікації, але до закінчення періоду уточнень, визначеного Замовником.

4. Порядок проведення електронних торгів

4.1. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує майданчик за допомогою API.

4.2. Електронні торги можуть бути відмінені (скасовані) замовником на будь-якому їх етапі, але до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) та з обов’язковим викладенням причини такої дії.

4.3. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик в ЕТС в ході участі в електронних торгах, вважається згодою із запропонованими умовами продажу/надання в оренду/передачі права, що визначені у лоті.

4.4. Для участі в електронних торгах, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання пропозиції, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Пропозицію учасник може подати виключно до закінчення кінцевого терміну прийому пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийому пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін зберігається в ЦБД.

4.5. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

4.6. Пропозиція учасника повинна відповідати вимогам, зазначеним замовником в документації про проведення електронних торгів.

4.7. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.

4.8. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок майданчика, якщо це відбулося до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

4.9. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

4.10. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну закритих цінових пропозицій не подано жодної закритої цінової пропозицій, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

4.11. Якщо подано більше 1 закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

4.12. Майданчики забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника Оператор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. майданчик передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

4.13. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи ЕТС. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше, ніж на один крок від своєї попередньої ціни.

4.14. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

– номер електронного аукціону;

– стислий опис лоту;

– номер учасника в електронному аукціоні;

– кількість учасників;

– час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

4.15. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту ЕТС.

4.16. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС.

4.17. В електронному аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі ЕТС, у тому числі замовник цих торгів, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом електронного аукціону.

4.18. У кожному раунді учасники протягом 2-х хвилин, кожен в порядку від менших до більших, а при співпадінні цінових пропозицій – від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону. Відсутність цінової пропозиції протягом 2-х хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну реалізації/початкову орендну плату не менш, ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

4.19. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни реалізації/початкової орендної плати, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 2-х хвилин, по закінченню цього часу, ЕТС приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

4.20. За умови скасування електронних торгів згідно пункту 4.2, їх статус змінюється в ЕТС на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.

4.21. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між замовником та переможцем електронних торгів, а в ЕТС завантажується та публікується замовником через особистий кабінет документ з запевненням укладеної угоди протягом 20-ти робочих днів з дня, наступного за днем електронного аукціону.

4.22. Переможець електронних торгів зобов’язаний:

– документально підтвердити свою відповідність вимогам замовника до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права у разі, якщо такі вимоги ставилися замовником до покупця/орендаря майна (активів)/набувача права;

– укласти договір купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право) з замовником та провести розрахунки за ним протягом 20-и робочих днів з дня, наступного за днем електронного аукціону.

5. Порядок визначення переможця електронних торгів

5.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону.

5.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації, відповідно до пункту 5.3. Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

5.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пункту 4.22. Регламенту ЕТС, замовник через особистий кабінет, може дискваліфікувати переможця електронних торгів, з обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. У такому випадку ЦБД визначає переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та збережено ним гарантійний внесок до моменту дискваліфікації першого переможця електронного аукціону.

5.4. Присвоєння торгам статусу “Завершений” здійснює замовник в своєму особистому кабінеті.

6. Порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків

6.1. За участь у електронних торгах по завершенню електронного аукціону з учасників справляється плата у наступному розмірі :

1) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 20 тис. гривень, – один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 50 тис. гривень, – сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 200 тис. гривень, – двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить не більш як 1 млн. гривень, – тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

5) у разі, коли початкова ціна реалізації/початкова орендна плата становить більш як 1 млн. гривень, – сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім плати, визначеної цим пунктом, переможець електронних торгів із суми гарантійного внеску сплачує майданчику винагороду, у розмірі, що становить 1% від ціни реалізації лоту у випадку проведення електронних торгів з продажу майна/передачі права та 3% від загальної річної суми орендної плати у випадку проведення електронних торгів з оренди майна.

У випадку, якщо сума винагороди майданчика перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов’язаний провести повний розрахунок з майданчиком до моменту присвоєння статусу торгам “Завершений”.

Винагорода майданчика розподіляється наступним чином: 50% від суми винагороди отримує той майданчик, через якого подано найвищу цінову пропозицію, 50% від суми винагороди отримує той майданчик, через якого заведена інформацію про відповідний лот в ЕТС. Розрахунки між майданчиками зазначені в цьому пункті здійснюються не пізніше 3-х робочих днів з моменту присвоєння торгам статусу “Завершений” або в інші строки, оговорені майданчиками в окремому договорі.

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту укладення договору купівлі-продажу/оренди (договору, на підставі якого буде передане/надане право), майданчиком повертається плата за участь учаснику.

6.2. Майданчик, через який надано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди майданчика, визначеної п. 6.1 Регламенту ЕТС, не пізніше 3-х робочих днів з моменту присвоєння торгам статусу “Завершений”.

6.3. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників – тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється майданчиком протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння торгам статусу “Завершений” в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).

6.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється майданчиком протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем такого анулювання.

6.5. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених п. 4.10 Регламенту ЕТС, здійснюється майданчиком протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння торгам статусу “Торги не відбулися” або “Торги відмінено”.

6.6. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених п. 4.22 Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується майданчиком, через якого надано найвищу цінову пропозицію або через якого надано найвищу цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок замовника протягом 3-х робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.

7. Особливості проведення електронних торгів з оренди майна (активів)

7.1. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна закритою (початковою) ціновою пропозицією вважається сума орендної плати в місяць, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через майданчика в ЕТС, а ціною реалізації є фактичний розмір орендної плати за місяць, яку запропонував переможець електронних торгів.

7.2. Оголошення про оренду майна обов’язково повинно містити:

1) інформацію про орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду);

2) порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

3) кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронних торгах;

4) відомості про майно (об’єкт оренди), його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об’єкту оренди;

5) місцезнаходження майна (об’єкту оренди) та його фактична адреса, його фотографічні зображення;

6) початковий розмір орендної плати за рік (місяць) грн./міс. та/або початковий розмір орендної плати за рік грн/кв.м. (без ПДВ), умови її індексації (за необхідності);

7) термін, на який укладається договір оренди;

8) істотні умови договору оренди майна або проект відповідного договору оренди майна;

9) термін, на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у разі необхідності);

10) крок електронного аукціону;

11) розмір гарантійного внеску.

В оголошенні про оренду майна може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

7.3. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна винагорода майданчика електронних торгів становить 3% від загальної річної суми орендної плати.

7.4. Проведенням розрахунків за договором оренди вважається внесення переможцем оплати за перший і останній місяці строку оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.

7.5. Електронні торги з оренди майна вважаються завершеними з моменту проведення розрахунків відповідно до договору оренди.

7.7. У випадку проведення електронних торгів з оренди майна гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 3% до 10% від загальної річної суми орендної плати та зазначається в умовах надання в оренду майна.

8. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС

8.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням Оператора.

8.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується оператором системи у вільному доступі за посиланням https://rialtotenders.com.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється оператором шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням https://rialtotenders.com.ua для максимально широкого повідомлення всіх заінтересованих осіб.

Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № ___________________

Найменування майданчика, через якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ______________________________________________________________________

Найменування майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію: ___________________________________________________________________________

Найменування майданчика, через якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ___________________________________________________________________________

Номер лоту___________________________________________________________

Власник активів (майна)/особа, що уповноважена передати право: ___________________________________________________________________________

Статус електронних торгів: торги відбулись

Найменування активів (майна) / права лоту (склад лоту): ___________________________________________________________________________

Початкова ціна реалізації/початковий розмір орендної плати: __________________ грн. (з ПДВ / без ПДВ)

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: _____________________________ грн. (з ПДВ / без ПДВ)

Крок аукціону: _______________________________________________________

Розмір гарантійного внеску: ________________________________________ грн.

Учасники електронних торгів:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:

Переможець електронних торгів Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС _________________________________________________________________________________________________________________________________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити замовника для сплати коштів/орендної плати за активи (майно) / право: _______________________ _____________________________________________

Плата майданчику за участь, яка стягується з кожного учасника в електронних торгах (аукціоні) ________________________________________________________ грн.

Винагорода майданчика, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: ______________________________________________________ грн.

Сума, що підлягає перерахуванню _________________ (замовнику / переможцю електронних торгів) від майданчика, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _____________________________________________ грн.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів (у випадку продажу) / сума яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди): _________________ грн.

Протокол електронних торгів сформовано: (дата, час, сек)

Майданчик, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць):

____________ ____________ ________________ _____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б. / юр.назва) (дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

https://rialtotenders.com.ua/reglament-aukcioniv-rialto