Рішення виконавчої дирекції ФГВФО “Щодо пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються”

Аукціони / ФГВФО / Законодавство, Аукціони / ФГВФО
08-09-2017

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

13.03.2017 № 979

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2017 р.
за № 433/30301

Щодо пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 2783 від 30.06.2017}

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також з метою апробації нового підходу до реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, та забезпечення їх реалізації за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) (далі – Пілотний проект).

2. Затвердити Положення про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються (додається).

{Пункт 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2783 від 30.06.2017}

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

ПОЛОЖЕННЯ
про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються

1. У рамках пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються (далі – Пілотний проект), здійснюється реалізація фінансових активів та іншої дебіторської заборгованості, об’єктів нерухомості, земельних ділянок та автотранспортних засобів банків, крім:

пулів, що складаються з прав вимоги за п’ятдесятьма або більше кредитами, наданих фізичним особам, заборгованість за кожним з яких не перевищує 250 тисяч гривень і виконання зобов’язань за якими не забезпечене іпотекою або заставою автотранспортного засобу;

активів (майна) банків, що ліквідуються, які є предметом застави за вимогами третіх осіб.

2. Реалізація активів (майна) у рамках Пілотного проекту здійснюється відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), з урахуванням таких особливостей:

1) період між датою оприлюднення на веб-сайті банку, що ліквідується, та офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) становить:

для перших відкритих торгів (аукціону) – від 7 до 14 робочих днів;

для повторних відкритих торгів (аукціону) – від 3 до 7 робочих днів;

2) повторні відкриті торги (аукціон) проводяться не пізніше 7 робочих днів після дати завершення попередніх відкритих торгів (аукціону), які визнані такими, що не відбулися;

3) укладений додатковий до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) договір про реалізацію активів (майна) між банком, що ліквідується, та організатором відкритих торгів (аукціонів) повинен містити положення щодо проведення повторних відкритих торгів (аукціонів) відповідно до підпункту 2 цього пункту у разі, якщо такі активи (майно) не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні);

4) у разі продажу активів (майна), умови продажу яких не затверджувалися виконавчою дирекцією Фонду до набрання чинності цим Положенням:

початкова ціна, яка зазначається у пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку та подається малим комітетом з управління активами банку (далі – МКУА) до Фонду, встановлюється на рівні вартості відповідних активів, що відображається на балансових та на позабалансових рахунках (для прав вимоги за кредитними договорами – на рівні заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором комісійними винагородами)) станом на перше число місяця, в якому затверджено відповідну пропозицію МКУА, але не нижче оціночної вартості таких активів, визначеної незалежними суб’єктами оціночної діяльності;

МКУА у складі пропозицій щодо реалізації активів (майна) банку подає до Фонду публічні паспорти активів (майна);

банк, що ліквідується, повторно надає пропозиції щодо реалізації активів (майна), які не були продані на відкритих торгах (аукціоні), із зменшенням їх початкової ціни, встановленої для проведення попередніх відкритих торгів (аукціону), на 10 відсотків на кожних наступних торгах, але сумарно не більше ніж на 70 відсотків від початкової ціни;

5) у разі продажу активів (майна), умови продажу яких затверджувалися виконавчою дирекцією Фонду до набрання чинності цим Положенням, банк, що ліквідується, повторно надає пропозиції щодо реалізації активів (майна), які не були продані відповідно до затверджених виконавчою дирекцією Фонду умов продажу, зі зниженням їх ціни реалізації, встановленої на останніх відкритих торгах (аукціоні), які визнані такими, що не відбулися, на 10 відсотків на кожних наступних торгах, але сумарно не більше ніж на 70 відсотків від їх ціни реалізації, встановленої на останніх відкритих торгах (аукціоні), які визнані такими, що не відбулися.

Т.в.о. директора
департаменту консолідованого
продажу активів

Т.Я. Єлейко

{Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2783 від 30.06.2017}

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-17#n27